دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1070
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها1984
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3217
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها571
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها676
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات487
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات465
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری511
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری534
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری755
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری756
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها570
کتابهای خطی - سادهکتابها832
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها600
کتابهای فارسی - سادهکتابها1488
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها634
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها538
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها467
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها465
کتابهای لاتین - سادهکتابها870
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها514
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها475
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها436
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد516
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد687
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد464
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 472
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده485
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده617
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده467
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده506
مستند تنالگانهای فارسیمستندات464
مستند تنالگانهای لاتینمستندات746
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات455
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات466
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات587
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات418
مستند موضوعات فارسی مستندات761
مستند موضوعات لاتینمستندات468
مستند ناشران فارسیمستندات622
مستند ناشران لاتینمستندات422
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات506
مستند نامهای لاتینمستندات445
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات439
مقالات فارسی - سادهمقالات726
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات466
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات463
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات457
مقالات لاتین - ساده مقالات536
نشریات فارسی - سادهنشریات707
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات461
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات764
نشریات لاتین - سادهنشریات561
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات448
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 714
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها685
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها520
دات نت نیوک فارسی