دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1048
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها1964
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3190
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها557
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها657
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات464
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات451
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری490
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری516
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری734
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری737
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها553
کتابهای خطی - سادهکتابها813
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها587
کتابهای فارسی - سادهکتابها1468
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها612
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها518
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها450
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها449
کتابهای لاتین - سادهکتابها850
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها493
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها458
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها425
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد495
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد666
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد451
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 454
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده467
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده603
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده449
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده489
مستند تنالگانهای فارسیمستندات447
مستند تنالگانهای لاتینمستندات730
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات439
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات445
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات569
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات406
مستند موضوعات فارسی مستندات746
مستند موضوعات لاتینمستندات452
مستند ناشران فارسیمستندات599
مستند ناشران لاتینمستندات410
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات488
مستند نامهای لاتینمستندات432
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات426
مقالات فارسی - سادهمقالات709
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات450
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات447
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات440
مقالات لاتین - ساده مقالات521
نشریات فارسی - سادهنشریات691
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات447
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات741
نشریات لاتین - سادهنشریات545
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات431
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 696
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها667
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها503
دات نت نیوک فارسی