دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1189
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2110
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3381
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها677
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها795
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات607
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات570
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری630
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری644
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری868
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری871
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها676
کتابهای خطی - سادهکتابها945
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها707
کتابهای فارسی - سادهکتابها1617
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها749
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها656
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها579
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها571
کتابهای لاتین - سادهکتابها992
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها628
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها585
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها539
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد634
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد805
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد566
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 583
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده591
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده731
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده574
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده621
مستند تنالگانهای فارسیمستندات580
مستند تنالگانهای لاتینمستندات855
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات561
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات577
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات696
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات522
مستند موضوعات فارسی مستندات866
مستند موضوعات لاتینمستندات587
مستند ناشران فارسیمستندات734
مستند ناشران لاتینمستندات521
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات622
مستند نامهای لاتینمستندات546
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات546
مقالات فارسی - سادهمقالات838
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات569
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات571
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات559
مقالات لاتین - ساده مقالات643
نشریات فارسی - سادهنشریات815
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات564
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات873
نشریات لاتین - سادهنشریات668
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات550
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 821
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها788
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها625
دات نت نیوک فارسی