دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1210
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2133
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3403
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها700
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها820
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات627
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات592
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری651
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری668
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری889
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری890
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها697
کتابهای خطی - سادهکتابها967
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها729
کتابهای فارسی - سادهکتابها1644
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها771
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها678
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها602
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها595
کتابهای لاتین - سادهکتابها1016
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها651
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها608
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها561
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد654
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد825
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد587
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 604
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده609
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده751
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده596
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده642
مستند تنالگانهای فارسیمستندات603
مستند تنالگانهای لاتینمستندات877
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات585
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات599
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات715
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات542
مستند موضوعات فارسی مستندات886
مستند موضوعات لاتینمستندات607
مستند ناشران فارسیمستندات757
مستند ناشران لاتینمستندات541
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات646
مستند نامهای لاتینمستندات568
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات567
مقالات فارسی - سادهمقالات862
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات589
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات592
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات583
مقالات لاتین - ساده مقالات668
نشریات فارسی - سادهنشریات837
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات588
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات893
نشریات لاتین - سادهنشریات690
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات571
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 842
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها808
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها646
دات نت نیوک فارسی