دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1108
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2025
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3275
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها600
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها715
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات527
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات493
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری548
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری568
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری793
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری796
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها598
کتابهای خطی - سادهکتابها867
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها629
کتابهای فارسی - سادهکتابها1530
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها673
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها578
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها500
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها494
کتابهای لاتین - سادهکتابها906
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها552
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها508
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها465
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد555
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد725
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد490
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 506
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده516
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده654
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده498
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده543
مستند تنالگانهای فارسیمستندات501
مستند تنالگانهای لاتینمستندات779
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات486
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات503
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات620
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات446
مستند موضوعات فارسی مستندات790
مستند موضوعات لاتینمستندات502
مستند ناشران فارسیمستندات659
مستند ناشران لاتینمستندات449
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات547
مستند نامهای لاتینمستندات471
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات470
مقالات فارسی - سادهمقالات764
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات498
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات499
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات491
مقالات لاتین - ساده مقالات569
نشریات فارسی - سادهنشریات737
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات491
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات804
نشریات لاتین - سادهنشریات595
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات481
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 750
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها717
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها554
دات نت نیوک فارسی