دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1133
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2055
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3312
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها626
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها743
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات552
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات518
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری576
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری593
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری818
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری820
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها624
کتابهای خطی - سادهکتابها891
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها655
کتابهای فارسی - سادهکتابها1561
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها699
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها605
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها526
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها520
کتابهای لاتین - سادهکتابها936
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها577
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها533
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها489
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد582
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد753
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد515
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 531
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده541
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده681
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده522
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده568
مستند تنالگانهای فارسیمستندات531
مستند تنالگانهای لاتینمستندات804
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات511
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات526
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات643
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات470
مستند موضوعات فارسی مستندات816
مستند موضوعات لاتینمستندات528
مستند ناشران فارسیمستندات684
مستند ناشران لاتینمستندات473
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات573
مستند نامهای لاتینمستندات495
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات498
مقالات فارسی - سادهمقالات788
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات521
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات521
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات512
مقالات لاتین - ساده مقالات592
نشریات فارسی - سادهنشریات764
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات513
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات826
نشریات لاتین - سادهنشریات618
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات502
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 772
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها737
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها577
دات نت نیوک فارسی