دریافت فایل

ابزارها

ابزارهای کمکی شامل نرم‌افزار و درایور سخت‌افزارها می‌باشند که جهت مقاصد خاصی با تشخیص کارشناسان بخش پشتیبانی مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.
 عنوانکلیک
UltraViewer58
AnyDesk32

کاربرگهای ورود اطلاعات

در این برگه‌ها، اطلاعات فهرست‌نویسی بنیادی توسط کتابدار ثبت شده، سپس توسط اپراتور وارد نرم‌افزار می‌شود. این فایل‌ها حاوی هیچ گونه اطلاعاتی نمی‌باشد.

نرم افزارها (نسخه 9.02): قبل از دریافت و اجرای فایل‌های نصب با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

به منظور استفاده از نسخه 9.02 نرم‌افزار سیستم جامع اطلاعرسانی نوسا، می‌بایست قفل سخت‌افزاری شما بر اساس ضوابط فروش برای استفاده از این نسخه جدید بروز‌رسانی گردد. تنها پس از اطمینان از امکان استفاده از نسخه 9.02 و دریافت رمز فایل‌های فشرده از بخش پشتیبانی نوسا، فایل را دانلود نمائید.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

فایل‌های زیر حاوی تعاریف پایگاه‌ها می‌باشد که در صورت لزوم، جهت وارد نمودن اطلاعات اختصاصی یک نوع سند در سیمرغ از آنها استفاده می‌شود. این فایلها حاوی هیچ گونه اطلاعاتی نمی‌باشد.
 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1273
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2196
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3484
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها758
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها875
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات684
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات647
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری710
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری730
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری941
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری951
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها783
کتابهای خطی - سادهکتابها1024
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها792
کتابهای فارسی - سادهکتابها1708
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها829
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها744
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها665
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها649
کتابهای لاتین - سادهکتابها1078
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها709
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها660
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها619
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد717
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد885
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد644
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 664
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده676
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده807
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده650
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده707
مستند تنالگانهای فارسیمستندات667
مستند تنالگانهای لاتینمستندات929
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات646
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات656
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات780
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات603
مستند موضوعات فارسی مستندات948
مستند موضوعات لاتینمستندات670
مستند ناشران فارسیمستندات815
مستند ناشران لاتینمستندات604
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات716
مستند نامهای لاتینمستندات626
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات623
مقالات فارسی - سادهمقالات937
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات651
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات650
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات639
مقالات لاتین - ساده مقالات724
نشریات فارسی - سادهنشریات897
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات644
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات959
نشریات لاتین - سادهنشریات752
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات627
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 905
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها868
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها724
دات نت نیوک فارسی