دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1092
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2007
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3249
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها586
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها699
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات512
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات481
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری531
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری551
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری777
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری778
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها585
کتابهای خطی - سادهکتابها853
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها616
کتابهای فارسی - سادهکتابها1513
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها657
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها561
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها488
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها480
کتابهای لاتین - سادهکتابها892
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها537
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها492
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها452
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد539
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد710
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد478
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 491
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده501
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده640
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده484
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده528
مستند تنالگانهای فارسیمستندات485
مستند تنالگانهای لاتینمستندات766
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات473
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات488
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات606
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات433
مستند موضوعات فارسی مستندات778
مستند موضوعات لاتینمستندات487
مستند ناشران فارسیمستندات643
مستند ناشران لاتینمستندات435
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات533
مستند نامهای لاتینمستندات460
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات456
مقالات فارسی - سادهمقالات745
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات483
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات483
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات476
مقالات لاتین - ساده مقالات556
نشریات فارسی - سادهنشریات723
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات477
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات786
نشریات لاتین - سادهنشریات579
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات468
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 735
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها702
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها539
دات نت نیوک فارسی