دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1173
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2094
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3355
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها662
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها782
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات591
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات555
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری613
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری631
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری856
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری858
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها662
کتابهای خطی - سادهکتابها931
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها692
کتابهای فارسی - سادهکتابها1599
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها737
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها643
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها564
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها558
کتابهای لاتین - سادهکتابها977
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها614
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها573
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها527
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد619
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد791
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد554
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 570
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده577
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده720
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده561
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده608
مستند تنالگانهای فارسیمستندات569
مستند تنالگانهای لاتینمستندات841
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات549
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات564
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات681
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات509
مستند موضوعات فارسی مستندات853
مستند موضوعات لاتینمستندات569
مستند ناشران فارسیمستندات719
مستند ناشران لاتینمستندات508
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات608
مستند نامهای لاتینمستندات533
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات534
مقالات فارسی - سادهمقالات826
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات557
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات557
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات547
مقالات لاتین - ساده مقالات630
نشریات فارسی - سادهنشریات801
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات551
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات861
نشریات لاتین - سادهنشریات655
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات538
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 808
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها772
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها613
دات نت نیوک فارسی