دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1252
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2172
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3458
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها743
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها857
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات667
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات629
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری690
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری712
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری926
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری935
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها762
کتابهای خطی - سادهکتابها1008
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها773
کتابهای فارسی - سادهکتابها1687
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها809
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها722
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها647
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها635
کتابهای لاتین - سادهکتابها1059
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها692
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها642
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها604
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد702
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد868
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد628
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 647
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده659
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده789
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده633
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده689
مستند تنالگانهای فارسیمستندات648
مستند تنالگانهای لاتینمستندات914
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات630
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات641
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات765
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات587
مستند موضوعات فارسی مستندات927
مستند موضوعات لاتینمستندات651
مستند ناشران فارسیمستندات797
مستند ناشران لاتینمستندات586
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات696
مستند نامهای لاتینمستندات608
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات606
مقالات فارسی - سادهمقالات920
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات635
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات634
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات621
مقالات لاتین - ساده مقالات704
نشریات فارسی - سادهنشریات880
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات627
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات940
نشریات لاتین - سادهنشریات735
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات609
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 886
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها849
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها708
دات نت نیوک فارسی