دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها871
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها1896
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3113
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها511
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها592
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات399
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات406
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری441
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری482
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری432
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری437
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها498
کتابهای خطی - سادهکتابها533
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها409
کتابهای فارسی - سادهکتابها1415
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها569
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها477
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها416
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها422
کتابهای لاتین - سادهکتابها791
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها427
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها401
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها379
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد454
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد504
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد405
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 395
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده432
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده579
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده394
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده436
مستند تنالگانهای فارسیمستندات413
مستند تنالگانهای لاتینمستندات430
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات405
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات383
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات392
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات360
مستند موضوعات فارسی مستندات509
مستند موضوعات لاتینمستندات396
مستند ناشران فارسیمستندات413
مستند ناشران لاتینمستندات363
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات444
مستند نامهای لاتینمستندات387
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات399
مقالات فارسی - سادهمقالات672
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات416
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات393
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات385
مقالات لاتین - ساده مقالات467
نشریات فارسی - سادهنشریات642
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات400
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات437
نشریات لاتین - سادهنشریات489
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات374
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 403
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها609
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها450
دات نت نیوک فارسی