دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها930
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها1933
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3153
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها537
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها628
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات436
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات432
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری468
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری497
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری521
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری523
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها530
کتابهای خطی - سادهکتابها596
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها465
کتابهای فارسی - سادهکتابها1441
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها588
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها495
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها430
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها431
کتابهای لاتین - سادهکتابها823
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها466
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها434
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها404
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد473
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد548
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد431
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 426
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده449
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده587
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده426
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده467
مستند تنالگانهای فارسیمستندات425
مستند تنالگانهای لاتینمستندات514
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات419
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات417
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات449
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات387
مستند موضوعات فارسی مستندات587
مستند موضوعات لاتینمستندات427
مستند ناشران فارسیمستندات473
مستند ناشران لاتینمستندات389
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات472
مستند نامهای لاتینمستندات411
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات409
مقالات فارسی - سادهمقالات686
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات432
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات424
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات416
مقالات لاتین - ساده مقالات495
نشریات فارسی - سادهنشریات670
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات426
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات523
نشریات لاتین - سادهنشریات517
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات408
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 486
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها639
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها479
دات نت نیوک فارسی