دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها1230
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها2157
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3432
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها720
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها838
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات650
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات612
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری671
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری691
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری910
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری912
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها724
کتابهای خطی - سادهکتابها988
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها751
کتابهای فارسی - سادهکتابها1667
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها792
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها701
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها626
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها615
کتابهای لاتین - سادهکتابها1038
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها671
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها625
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها583
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد675
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد846
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد610
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 625
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده635
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده773
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده616
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده667
مستند تنالگانهای فارسیمستندات626
مستند تنالگانهای لاتینمستندات897
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات607
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات623
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات744
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات570
مستند موضوعات فارسی مستندات907
مستند موضوعات لاتینمستندات632
مستند ناشران فارسیمستندات777
مستند ناشران لاتینمستندات565
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات671
مستند نامهای لاتینمستندات590
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات589
مقالات فارسی - سادهمقالات889
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات613
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات617
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات605
مقالات لاتین - ساده مقالات688
نشریات فارسی - سادهنشریات858
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات610
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات921
نشریات لاتین - سادهنشریات712
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات592
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 866
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها831
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها672
دات نت نیوک فارسی