دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها897
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها1912
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3131
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها522
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها609
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات416
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات418
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری453
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری488
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری475
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری482
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها517
کتابهای خطی - سادهکتابها563
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها433
کتابهای فارسی - سادهکتابها1423
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها578
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها485
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها422
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها426
کتابهای لاتین - سادهکتابها806
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها444
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها418
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها391
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد461
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد520
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد417
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 410
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده440
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده582
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده409
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده451
مستند تنالگانهای فارسیمستندات417
مستند تنالگانهای لاتینمستندات469
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات412
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات398
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات417
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات373
مستند موضوعات فارسی مستندات542
مستند موضوعات لاتینمستندات411
مستند ناشران فارسیمستندات437
مستند ناشران لاتینمستندات375
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات459
مستند نامهای لاتینمستندات399
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات405
مقالات فارسی - سادهمقالات679
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات422
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات406
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات400
مقالات لاتین - ساده مقالات480
نشریات فارسی - سادهنشریات654
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات411
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات480
نشریات لاتین - سادهنشریات501
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات391
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 446
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها622
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها464
دات نت نیوک فارسی