دریافت فایل

توضیح

لطفا قبل از اقدام به فراخوانی (Download) فایلها به نکات زیر دقت کنید:

  • نرم افزارها، فایلهای نصب بخشهای مختلف سیمرغ است و تمام آنها بجز مرورگر سیمرغ برای نصب و راه اندازی نیاز به قفل سخت افزاری دارند. لذا این فایلها تنها برای مشتریان سیمرغ قابل استفاده می باشد.
  • پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ،  فایلهای تعاریف پایگاههاست و اختصاصا در هنگام نصب یک پایگاه جدید در سیمرغ از آنها استفاده می شود. این فایلها حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.
  • کاربرگهای ورود اطلاعات،  فایلهای PDF از صفحات ورود اطلاعات پایگاههاست و بیشتر برای فهرست نویسی بنیادی استفاده می شود. کارشناس فهرست نویس ابتدا در این برگه ها اطلاعات فهرست نویسی را ثبت می کند و سپس اطلاعات این برگه ها به شکل دستی وارد نرم افزار می شود. لذا این فایلها نیز حاوی هیچ رکورد اطلاعاتی نیست.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

 عنوانگروهکلیک
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها857
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها1886
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها3097
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها506
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها584
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات391
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات399
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری429
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری475
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری405
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری422
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها488
کتابهای خطی - سادهکتابها522
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها400
کتابهای فارسی - سادهکتابها1409
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها561
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها472
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها410
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها414
کتابهای لاتین - سادهکتابها782
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها419
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها391
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها372
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد449
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد496
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد398
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد 387
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده426
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده573
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده385
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده428
مستند تنالگانهای فارسیمستندات406
مستند تنالگانهای لاتینمستندات411
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات399
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات372
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات380
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات353
مستند موضوعات فارسی مستندات494
مستند موضوعات لاتینمستندات386
مستند ناشران فارسیمستندات402
مستند ناشران لاتینمستندات358
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات435
مستند نامهای لاتینمستندات379
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات393
مقالات فارسی - سادهمقالات665
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات411
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات385
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات376
مقالات لاتین - ساده مقالات460
نشریات فارسی - سادهنشریات632
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات392
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات417
نشریات لاتین - سادهنشریات479
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات366
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات 378
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها600
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها440
دات نت نیوک فارسی