bostanci escort
kurtkoy escort
antalya escort

دریافت فایل

ابزارها

ابزارهای کمکی شامل نرم‌افزار و درایور سخت‌افزارها می‌باشند که جهت مقاصد خاصی با تشخیص کارشناسان بخش پشتیبانی مورد استفاده کاربران قرار می‌گیرد.
 عنوان
UltraViewer
AnyDesk

نرم افزارها (نسخه 9.02): قبل از دریافت و اجرای فایل‌های نصب با بخش پشتیبانی تماس بگیرید.

به منظور استفاده از نسخه 9.02 نرم‌افزار سیستم جامع اطلاعرسانی نوسا، می‌بایست قفل سخت‌افزاری شما بر اساس ضوابط فروش برای استفاده از این نسخه جدید بروز‌رسانی گردد. تنها پس از اطمینان از امکان استفاده از نسخه 9.02 و دریافت رمز فایل‌های فشرده از بخش پشتیبانی نوسا، فایل را دانلود نمائید.

پایگاههای استاندارد (خام) سیمرغ

فایل‌های زیر حاوی تعاریف پایگاه‌ها می‌باشد که در صورت لزوم، جهت وارد نمودن اطلاعات اختصاصی یک نوع سند در سیمرغ از آنها استفاده می‌شود. این فایلها حاوی هیچ گونه اطلاعاتی نمی‌باشد.
 عنوانگروه
استانداردهای لاتین - سادهاستانداردها
پایان‌نامه‌های فارسی - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها
پایان‌نامه‌های فارسی - سادهپایان‌نامه‌ها
پایان‌نامه‌های لاتین - توصیفگر ارجاعیپایان‌نامه‌ها
پایان‌نامه‌های لاتین - سادهپایان‌نامه‌ها
ثبت اختراعات لاتین - توصیفگر ارجاعیثبت اختراعات
ثبت اختراعات لاتین - سادهثبت اختراعات
دیداری شنیداری فارسی - توصیفگر فارسیدیداری شنیداری
دیداری شنیداری فارسی - سادهدیداری شنیداری
دیداری شنیداری لاتین - توصیفگر ارجاعیدیداری شنیداری
دیداری شنیداری لاتین - سادهدیداری شنیداری
کتابهای چاپ سنگی - سادهکتابها
کتابهای خطی - سادهکتابها
کتابهای خطی - مشاهیر ارجاعیکتابها
کتابهای فارسی - سادهکتابها
کتابهای فارسی - موضوع ارجاعیکتابها
کتابهای فارسی - موضوع و مشاهیر ارجاعیکتابها
کتابهای فارسی - موضوع، مشاهیر و تنالگان ارجاعیکتابها
کتابهای فارسی- موضوع، مشاهیر، تنالگان و ناشر ارجاعیکتابها
کتابهای لاتین - سادهکتابها
کتابهای لاتین - موضوع ارجاعیکتابها
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر و سری ارجاعیکتابها
کتابهای لاتین - موضوع، مشاهیر، سری و تنالگان ارجاعیکتابها
گزارشها و اسناد فارسی - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد
گزارشها و اسناد فارسی - سادهگزارشها و اسناد
گزارشها و اسناد لاتین - توصیفگر ارجاعیگزارشها و اسناد
گزارشها و اسناد لاتین - سادهگزارشها و اسناد
لوحهای فشرده فارسی - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده
لوحهای فشرده فارسی - سادهلوحهای فشرده
لوحهای فشرده لاتین - توصیفگر ارجاعیلوحهای فشرده
لوحهای فشرده لاتین - سادهلوحهای فشرده
مستند تنالگانهای فارسیمستندات
مستند تنالگانهای لاتینمستندات
مستند توصیفگرهای فارسیمستندات
مستند توصیفگرهای لاتینمستندات
مستند سریها (فروستها)ی فارسیمستندات
مستند سریها (فروستها)ی لاتینمستندات
مستند موضوعات فارسی مستندات
مستند موضوعات لاتینمستندات
مستند ناشران فارسیمستندات
مستند ناشران لاتینمستندات
مستند نامهای (مشاهیر) فارسیمستندات
مستند نامهای لاتینمستندات
مقالات فارسی - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات
مقالات فارسی - سادهمقالات
مقالات فارسی- توصیفگر ارجاعیمقالات
مقالات لاتین - توصیفگر ارجاعیمقالات
مقالات لاتین - توصیفگر، مشاهیر و تنالگان ارجاعیمقالات
مقالات لاتین - ساده مقالات
نشریات فارسی - سادهنشریات
نشریات فارسی - موضوع ارجاعینشریات
نشریات فارسی - موضوع و ناشر ارجاعینشریات
نشریات لاتین - سادهنشریات
نشریات لاتین - موضوع ارجاعینشریات
نشریات لاتین - موضوع و ناشر ارجاعینشریات
نقشه های فارسی - سادهنقشه‌ها
نقشه‌های لاتین - سادهنقشه‌ها
دات نت نیوک فارسی